Students E-Pathshala| e-Pathshala

No. of Students


Session Programme name Programme Code Number of seats sanctioned Number of Students admitted
2018-19 BA-1 BA 720 698
BA-2 BA 420 420
BA-3 BA 369 369
B.Sc.-1 (Bio Group) B.Sc. 180 138
B.Sc.-2 (Bio Group) B.Sc. 46 46
B.Sc.-3 (Bio Group) B.Sc. 49 49
B.Sc.-1 (Maths Group) B.Sc. 240 197
B.Sc.-2 (Maths Group) B.Sc. 110 110
B.Sc.-3 (Maths Group) B.Sc. 71 71
MA-1 Ancient History MA 60 32
MA-2 Ancient History MA 29 29
MA-1 Hindi MA 60 45
MA-2 Hindi MA 45 45
MA-1 Geography MA 80 59
MA-2 Geography MA 34 34
MA-1 Education MA 40 39
MA-1 Sociology MA 80 66
MA-1 Political Science MA 80 68
MA-1 Defnce Studies MA 40 0
M.Com.-1 M.Com. 80 80
M.Sc.-1 Chemistry M.Sc. 20 20
B.Ed.-1 B.Ed. 50 41
B.Ed.-2 B.Ed. 40 40
B.Com.-1 B.Com. 240 239
B.Com.-2 B.Com. 203 203
B.Com.-3 B.Com. 221 221
Ph.D. Ancient History Ph.D. 2 2
         
2017-18 BA-1 BA 660 533
BA-2 BA 392 392
BA-3 BA 310 310
B.Sc.-1 (Bio Group) B.Sc. 180 78
B.Sc.-2 (Bio Group) B.Sc. 53 53
B.Sc.-3 (Bio Group) B.Sc. 22 22
B.Sc.-1 (Maths Group) B.Sc. 180 172
B.Sc.-2 (Maths Group) B.Sc. 81 81
B.Sc.-3 (Maths Group) B.Sc. 64 64
MA-1 Ancient History MA 60 29
MA-2 Ancient History MA 64 64
MA-1 Hindi MA 60 49
MA-2 Hindi MA 59 59
MA-1 Geography MA 40 35
MA-2 Geography MA 55 55
B.Ed.-1 B.Ed. 50 43
B.Ed.-2 B.Ed. 39 39
B.Com.-1 B.Com. 240 213
B.Com.-2 B.Com. 216 216
B.Com.-3 B.Com. 214 214
Ph.D. Ancient History Ph.D. 2 2
         
2016-17 BA-1 BA 660 508
BA-2 BA 311 311
BA-3 BA 269 269
B.Sc.-1 (Bio Group) B.Sc. 180 89
B.Sc.-2 (Bio Group) B.Sc. 23 23
B.Sc.-3 (Bio Group) B.Sc. 31 31
B.Sc.-1 (Maths Group) B.Sc. 180 167
B.Sc.-2 (Maths Group) B.Sc. 63 63
B.Sc.-3 (Maths Group) B.Sc. 59 59
MA-1 Ancient History MA 80 69
MA-2 Ancient History MA 72 72
MA-1 Hindi MA 60 60
MA-2 Hindi MA 87 87
MA-1 Geography MA 80 73
MA-2 Geography MA 67 67
B.Ed.-1 B.Ed. 50 48
B.Ed.-2 B.Ed. 44 44
B.Com.-1 B.Com. 240 234
B.Com.-2 B.Com. 218 218
B.Com.-3 B.Com. 182 182
Ph.D. Ancient History Ph.D. 1 1
         
2015-16 BA-1 BA 380 372
BA-2 BA 279 279
BA-3 BA 581 581
B.Sc.-1 B.Sc. 200 185
B.Sc.-2 B.Sc. 92 92
B.Sc.-3 B.Sc. 122 122
MA-1 Ancient History MA 80 78
MA-2 Ancient History MA 37 37
MA-1 Hindi MA 120 101
MA-2 Hindi MA 70 70
MA-1 Geography MA 80 79
MA-2 Geography MA 52 52
B.Ed.-1 B.Ed. 50 45
B.Com.-1 B.Com. 240 237
B.Com.-2 B.Com. 185 185
B.Com.-3 B.Com. 214 214
Ph.D. Ancient History Ph.D. 7 7
         
2014-15 BA-1 BA 380 350
BA-2 BA 581 581
BA-3 BA 622 622
B.Sc.-1 B.Sc. 200 186
B.Sc.-2 B.Sc. 118 118
B.Sc.-3 B.Sc. 83 83
MA-1 Ancient History MA 60 40
MA-2 Ancient History MA 34 34
MA-1 Hindi MA 120 66
MA-2 Hindi MA 51 51
MA-1 Geography MA 80 78
MA-2 Geography MA 77 77
B.Ed. B.Ed. 70 69
B.Com.-1 B.Com. 240 237
B.Com.-2 B.Com. 214 214
B.Com.-3 B.Com. 234 234
Ph.D. Ancient History Ph.D. 7 7